ČERNOZEM CE |  ČERNICE CC |  SE    ČERNOZEM CE

Hlubokohumózní (0,4 – 0,6 m) půdy s černickým horizontem Ac, vyvinuté z karbonátových sedimentů. Jsou to sorpčně nasycené půdy s obsahem humusu 2,0 – 4,5 % (od nejlehčích přes nejtypičtější středně těžké k těžkým) v horizontu Ac. Vytvořily se v sušších a teplejších oblastech B 1 –3, Ko 1-2(3), Ku 1-3.1-2 v podmínkách ustického vodního režimu, ve výškovém stupni 1-3 ze spraší, písčitých spraší a slínů. Stratigrafie modálního profilu Ac-A/Ck-K-Ck, černozemě luvické Ac-Bth-BCk-Ck.

   ČERNICE CC

Hlubokohumózní (0,4 – 0,6 m) semihydromorfní půdy vyvinuté z nezpevněných karbonátových nebo alespoň sorpčně nasycených substrátů s černickým horizontem Acn, s třetím stupněm hydromorfismu, indikovaným vyšším obsahem humusu než mají okolní černozemě a redoximorfními znaky v humusovém horizontu (bročky) a v substrátu (skvrnitost). Vyskytují se v depresních polohách černozemních oblastí a na těžších substrátech v relativně humidnější oblsti rozšíření černozemních půd B 2-4, Ko 2-3, Ku 3-4.2. Na rozdíl od černozemí (Ustolls, ST) jsou na mapách Evropy řazeny k feozemím (Phaeozems WRB = Udolls + Aquolls ST). Stratigrafie : Acn – ACg- Cg.

   SE