RENDZINA - kambická k

do 0,3 m výskyt hnědého, žlutohnědého kambického horizontu pod Ah

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy