Vrstevnatost

Pokud se týká vrstevnatosti profilu jsou nejdůležitější z hlediska pedogeneze a praktických interpretací a proto vyžadují zvláštní označení tyto případy:

-         překryvy lehčího materiálu o mocnosti cca 0,3 m na hlinitých, zejména však na těžkých substrátech (jílech, slínech),

-         kontrastní překryvy písků, na jílech, slínech o mocnosti do 0,6; do 1,2 m,

-         překryvy teras zejména sprašemi a prachovicemi, které je nutno při detailním třídění členit na tyto kategorie mocnosti : 0,3 m; 0,6 m; do 1,2 m,

-         pokryvy spraši, prachovic a polygenetických hlín nad jinými substráty, zejména při kontrastnějším rozdílu v zrnitosti a skeletovitosti podložních materiálů

-         antropogenní vrstevnatost

-         vrstevnatost daná sledem souvrství svahovin z přemístěných zvětralin pevných a zpevněných hornin

-         vrstevnatost v profilu fluvizemí

Vrstevnatost danou pedogenní migrací jílu (Luvisoly, některé Stagnosoly) není nutno zvláště vyznačovat.