GLEJ - planický pl

vybělený a vylehčený horizont ostře přecházející do pelického glejového horizontu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy