RENDZINA - modální m

s karbonáty v celém profilu

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy