PARARENDZINA - kambická k

do 0,3 m od povrchu výskyt hnědého kambického horizontu Bv

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy