GLEJ - akvický q

výrazné zamokření indikováno dominancí hor. Gr  pod zrašeliněným hor. At

Půdní profily Mikromorfologické znaky Rentgenové difraktogramy Režimy