PELOZEM PE

Půdy se stratigrafií O-Ah nebo Ap- Bp – IIC s kambickým pelickým horizontem. Vznikl pedoplasmací slabě zpevněných jílů a slínů v hlavním souvrství svahovin jílovitě zvětrávajících břidlic. Podmínkou je, aby obsah jílu (<1µm) v převážné části pelického horizontu dosáhl hodnot nad 35 %. Tento horizont má plasmatickou resp. porfyricko-plasmatickou stavbu matrice s tlakově orientovanými pastiemi na povrchu a uvnitř pedů. Nejrozšířenějšími formami nadložního humusu je mul a moder. Vedle tvorby běžného horizontu Ah možná tvorba melanického horizontu. Tyto půdy nedosahují oligobazické stadium acidifikace.

Rozšíření těchto půd je dáno substráty, které zmírňují proces vyluhování a zvyšují tendence k oglejení.

Subtypy Variety