SOLONČAK SK

Půda s výskytem salického horizontu s vodivostí nasyceného extraktu > 16 mS.cm-1 do 0,8m , se sekvencí horizontů Ah- S – Cs. Výjimečně se může vyskytovat na jižní Moravě.

Subtypy Variety